Rapphöna

(Perdix perdix)

 

Rapphönan är en hönsfågel som har funnits i Sverige sedan lång tid tillbaka och anses vara ursprunglig i svensk fauna. Det är troligt att den vandrade i i landet söderifrån men det kan också förts in via människan genom utplantering. Man har hittat rester från måltider av rapphöna från vikingatiden.

Det förekommer underarter av fågeln och det diskuteras hur tåliga exempelvis franska fåglar kan vara i vårt klimat.

Fågeln är helt beroende av det öppna jordbrukslandskapet och problemet för de frilevande fåglarna är snörika vitrar som exponerar fågeln för luftburna jägare samt gör det svårt för den att finna föda.

Rapphönsen var vanligt förekommande i Sverie under mellankrigstiden.